آموزش برق صنعتی

طراحی مدار

مداری طراحی کنید که بتوان آن را از 4 نقطه بصورت لحضه ای و 3 نقطه بصورت دائم کنترل نمود.

با تشکر . مهندس رجبی

نوشته شده توسط هنرجویان در ساعت 15:42 | لینک  | 

با سلا م

مهلت تحویل پروژها و کار عملی تا هفته بعد 24 / 9 88 می باشد.

با تشکر . مهندس رجبی

hojatrajabi@yahoo.com

نوشته شده توسط هنرجویان در ساعت 18:38 | لینک  | 

۱-استفاده از سیستم مدرن باسداکت بجای سیستم سنتی کابل.سینی کابل. نردبان کابل و تابلوهای توزیع ورودی برق در صنایع و کارخانجات جهت برق رسانی به دستگاهای مختلف برقی تکفاز و ۳فاز.

۲-استفاده از سیستم مدرن باسداکت بجای سیستم سنتی کابل و سینی کابل در پستهای توزیع برق حدفاصل تابلو اصلی توزیع برقو ترانسفورماتور قدرت.

۳-استفاده از سیستم مدرن باسداکت بجای سیستم سنتی کابل.سینی کابل. نردبان کابل و تابلوهای توزیع ورودی برق در رایزر برقرسان ساختمانهای بلند و نیمه بلند. 

نوشته شده توسط هنرجویان در ساعت 13:58 | لینک  | 

باسداکت همانطوری که از نام آن پیداست از دو قسمت اصلی" باس" و"داکت" تشکیل میشود.

باس همان شینه مسی یا آلومینیومی هادی جریان برق است که وظیفه انتقال برق را بر عهده دارد و داکت نیز کانال پیش ساخته الکتریکی است که باسهای انرژی درون آن قرار میگیرند.

نامهای دیگر باسداکت"باسبار ترانکینگ"و"باس وی"هستند که معناهای مشابهی دارند."ترانکینگ"به معنای کانال پیش ساخته ی الکتریکی آماده هادی گذاری میباشد که این هادی ها میتوانند کابلهای مسی یا باسبارهای مسی یا آلومینیومی باشند.

پس باسداکت کانال پیش ساخته الکتریکی با هادی الکتریکی و ترانکینگ کانال پیش ساخته الکتریکی آماده کابلگذاری میباشد.

 

نوشته شده توسط هنرجویان در ساعت 13:11 | لینک  |